Thông báo: BankTour tổ chức kì nghĩ Đài Loan cho nhân viên vào 04 ngày từ 05/09/2019 – 08/09/2019. Hoạt động bình thường vào ngày 09/09/2019

20-07-2019